Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: xu_panpan@alic.com

Tel: +86 551 62299535

Fax: +86-551-62826319

Mobile: +86-18656960663

Zip Code: 230088